meeting-agreement

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

AGS ondertekende het grootste bedrijfsinitiatief in de wereld betreffend maatschappelijk verantwoord ondernemen en het draagt zo bij tot een verbetering van de huidige samenleving en de toekomst ervan. Al onze bedrijfspraktijken en strategieën worden onderschreven door de principes van de UN Global Compact.

Voor AGS is de ondersteuning van de UN Global Compact moreel noodzakelijk

hands showing a tree and water

WAT IS DE UN GLOBAL COMPACT?

De Global Compact is een internationale overeenkomst die in het jaar 2000 door de Verenigde Naties in het leven werd geroepen om bedrijven aan te sporen om duurzame ontwikkeling te bevorderen. De Compact volgt tien universeel aanvaarde principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie. Deze principes moeten geïntegreerd worden in de bedrijfsvoering, het beheer en de strategie van de deelnemende bedrijven.

Bezoek de website van UN Global Compact

Kid looking at the camera

AGS communication on progress

Geleid door deze 10 principes, is AGS constant op zoek naar manieren om meer verantwoord te ondernemen en vernieuwende oplossingen te bieden op het gebied van opleiding, gezondheid en harmonie, sociale ethiek…

Als deel van onze verbintenis met de UN Global Compact publiceren we jaarlijks een zogenoemd Communication on Progress, waarin we laten zien welke activiteiten we hebben ondernomen in het afgelopen jaar om de principes van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie te helpen onderbouwen.

De tien universele principes van UN Global Impact

1Stopping hand sign

BESCHERMING VAN DE MENSENRECHTEN

1. Organisaties dienen de internationaal aanvaarde mensenrechten te steunen en te respecteren;
2. en zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig zijn aan schending van mensenrechten.

2Doing labor icon

EERLIJKE ARBEID

3. Organisaties dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te steunen;
4. zich inspannend voor de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid;
5. de effectieve afschaffing van kinderarbeid;
6. en de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

3Tree branch with leaves

MILIEU

7. Organisaties dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen
8. initiatieven te ondernemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen;
9. en de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.

4Refuse receiving money icon

ANTI CORRUPTION

10. Organisaties dienen elke vorm van corruptie tegen te gaan, inclusief afpersing en omkoping.

Get a quote